STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ogłoszenia
 Ważne adresy
 Ważne adresy - powiat koszaliński
 Kontakt
 Aktualności
 Promocja
 • Regulamin GCI

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji

  w Mielnie

  utworzonego w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

  I.                   Postanowienia ogólne

  1.     Gminne Centrum Informacji w Mielnie działa w oparciu o:

  1). Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA (MGiP),

  2). Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

  II.                 Baza lokalowa Gminnego Centrum Informacji

  1.            Budynek wolnostojący stanowiący własność gminy Mielno administrowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie: Mielno, ul. Chrobrego 3b.

  III.              Czas pracy Gminnego Centrum Informacji

  Gminne Centrum Informacji jest czynne sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00 – 18.00 (dziesięć godzin dziennie).

  IV.             Pracownicy

  1.     Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad Gminnym Centrum Informacji sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

  2.     W Gminnym Centrum Informacji zatrudnia się:

  -  pracowników etatowych,

  -  informatyka w ramach umowy zlecenia,

  - instruktorów różnych dziedzin, zatrudnionych w miarę posiadanych środków.

   

  V.               Postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Gminnego Centrum Informacji

  1.     Wytyczne ogólne

  1.         Za oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania GCI odpowiada Koordynator GCI w Mielnie.

  2.         Kierownik GOPS w Mielnie nadaje uprawnienia administratora pracownikom, którzy upoważnieni są do konfigurowania i obsługi komputerów.

  3.         Do obowiązków Koordynatora GCI należy zabezpieczenie oprogramowania niezbędnego do obsługi Gminnego Centrum Informacji.

  4.         Wszelkie oprogramowanie niezbędne do obsługi GCI może zostać zainstalowane wyłącznie za zgodą Koordynatora GCI. Oprogramowanie GCI musi posiadać odpowiednią licencję.

  5.         Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

  6.         Hasło oraz prawo dostępu do poszczególnych zasobów na serwerach przydziela administrator.

  7.         Obowiązuje zakaz wykorzystywania zasobów GCI do celów komercyjnych.

  8.         Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian konfiguracji sprzętu komputerowego. Uruchamianie i instalowanie prywatnego oprogramowania bez zgody Koordynatora GCI jest surowo wzbronione.

  9.         Wszelkie usterki związane z użytkowaniem sprzętu komputerowego należy zgłaszać administratorowi sieci.

  10.    Zakończenie pracy w sieci należy zgłaszać administratorowi. Po zakończeniu pracy w sieci, zbiory należy zachować na stacji roboczej.

  11.    Podczas zajęć odpowiedzialność za wyposażenie GCI spoczywa na prowadzącym zajęcia.

  2.     Wytyczne dla administratorów sieci   

  1.     Do obowiązków administratorów sieci należy:

  ·        egzekwowanie wytycznych regulaminu Gminnego Centrum Informacji,

  ·        zapewnienie sprawnego działania sieci, stacji roboczych, serwera,

  ·        zakładanie, blokowanie kont, a także ograniczenie możliwości wykonywania niektórych operacji użytkowników (klientów GCI), którzy w oczywisty sposób naruszają regulamin Centrum, bądź też w wypadku kiedy wymagają tego względy techniczne, bezpieczeństwa sieci, prawne itp.,

  ·        zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu GCI Kierownikowi GOPS,

  ·        kontrolowanie sposobu wykorzystywania GCI.

  2.     Administratorzy ze względu na dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy korespondencji.

  3.     Administratorowi nie wolno wprowadzać modyfikacji w systemie, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie sieci, serwerów, stacji roboczych o ile nie zachodzi uzasadniona potrzeba.

  4.     Administratorowi nie wolno używać swoich uprawnień niezgodnie z założeniami działalności Gminnego Centrum Informacji.

  3.     Wytyczne dla klientów Gminnego Centrum Informacji

  1.        Z usług Gminnego Centrum Informacji mogą korzystać nieodpłatnie wszystkie zainteresowane osoby.

  2.        Klienci korzystający z usług GCI zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.

  3.        Klienci mają prawo korzystać z urządzeń GCI w godzinach wyznaczonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  4.        Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń GCI klient ma obowiązek sprawdzić stan sprzętu, na którym będzie pracował.

  5.        Zabrania się wnoszenia napoi, posiłków do pomieszczeń GCI. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym.

  6.        Klienci naruszający regulamin GCI, mogą być pozbawieni prawa do korzystania z usług GCI, na wniosek Kierownika GOPS w Mielnie.

  4.     Korzystanie z poczty e-mail oraz stron www

  1.     Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo korzystać z poczty e-mail, serwera w ramach usług świadczonych przez Gminne Centrum Informacji.

  2.     Zabrania się korzystania z poczty e-mail niezgodnie z wytycznymi centrum.

  3.     Każde konto użytkownika zostaje zabezpieczone hasłem. Ze względu na to, że samo hasło zabezpieczające nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, GCI nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie konta przez osoby trzecie, bądź też z powodu utraty danych.